Ảnh mây vệ tinh

Ảnh mây vệ tinh vùng Đông Nam Á
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/avn.jpg
____________________________________________________________
Ảnh mây vệ tinh của PhiLipPine

____________________________________________________________
Ảnh mây vệ tinh hải quân Mỹ

Giờ trên hình là giờ GMT (giờ Việt Nam = giờ GMT + 7)
____________________________________________________________