Ảnh mây vệ tinh

Ảnh mây vệ tinh vùng Đông Nam Á
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/avn.jpg
____________________________________________________________
Ảnh mây vệ tinh của PhiLipPine

____________________________________________________________

Ảnh mây vệ tinh hải quân Mỹ


Giờ trên hình là giờ GMT (giờ Việt Nam = giờ GMT + 7)