Đường đi của bão

Đường đi bão của Anh
http://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/images/W.png
_____________________________________________________
Đường đi bão của hải quân Mỹ


Giờ Việt Nam = GMT + 7
_____________________________________________________

Đường đi bão của HongKong
Tropical Cyclone Track at 05:00 HKT 04 June 2018