Liên kết

Một số trang phục vụ công tác theo dõi, dự báo bão và chuyên ngành:
1 - Việt Nam:
Trong phòng chống thiên tai phongchongthientai.vn
Trung tâm quốc gia Dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam: http://www.nchmf.gov.vn/
Trang bản đồ đê điều http://www.dedieu.gov.vn
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình: http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn
Quản lý văn bản: http://qlvbsonongnghiep.ninhbinh.gov.vn/default.aspx


2 - Quốc tế:
Dự báo bão biển của hải quân Mỹ: http://www.metoc.navy.mil/
Dự báo bão của Hawai: http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/
Dự bão đường đi bão của Hồng Kông: http://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/tc_pos.htm
Dự bão thời tiết của Hồng Kông: http://www.weather.gov.hk/contente.htm
Dự bão thời tiết các nơi: http://vi.weather.com
Dự bão đường đi bão của Philippine: http://www.pagasa.dost.gov.ph/
Thông tin về bão của Nhật Bản: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/index.html.en
Dự bão đường đi bão của Anh: http://www.tropicalstormrisk.com/
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm của tổ chức khí tượng thế giới (WMO): http://severe.worldweather.org/tc/wnp/
Dự báo thời tiết của Singapore: http://www.weather.gov.sg/
Các trang khác:
http://www.vnbaolut.com (tiếng Việt) của Trần Tiễn Khanh
http://www.windy.com